Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOẠ MI

Số: 65/TMNHM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Đông Triều, ngày 08.  tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 2./2012:

- Kiểm kê tài sản.

- Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, các điều kiện phòng chống rét, dịch bệnh mùa đông cho trẻ.

- Kiểm tra toàn diện 7 đ/c giáo viên.

- Họp hội đồng giáo viên.

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

06 /02

- Giao ban đầu tuần.

BGH

06/02

- Kiểm kê tài sản

BGH + GV

07/02

- Ổn định nề nếp học tập.

GV

 

 

06-28/02

- Tích cực thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động mỗi trhầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

 

BGH + GV

10/02

- Kiểm tra việc vệ sinh môi trường, nề nếp vệ sinh ăn ngủ các lớp.

BGH

07/02

- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng phục vụ cho trể 5 tuổi làm quen với tiếng anh.

BGH + KTV

12-18/02

- Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, các điều kiện phòng chống rét, dịch bệnh mùa đông cho trẻ.

 

HPCM

15-20/02

- Kiểm tra quy trình chế biến bếp ăn, kiểm tra toàn diện 3 cô nuôi.

HPCSND

 

16-29/02

- Chuẩn bị các điều kiện thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp cụm.

BGH +GV

17-22/02

- Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên

HPCM

20-29/02

- Duyệt hồ sơ sổ sách

HPCM

29/02

- Họp hội đồng giáo viên

BGH+GV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

..........................

   - Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Tạ Thị Phượng