Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 5/2014

Chương trình công tác tháng 5/2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:05/TrMN-HM

Bình Khê, ngày 04 tháng 5 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  THÁNG  5/2014

Trọng tâm:

1.     Hoàn thiên hồ sơ thi đua

2.     Chấm giải pháp sáng tạo

3.     Đánh giá trẻ cuối năm

4.     Kiếm tra dự giờ các nhóm lớp

5.     Thi hồ sơ sổ sách

6.     Họp phụ huynh tổng kết các nhóm, lớp.

7.     Kiểm tra CSVC nhóm, lớp.

8.     Tổng kết cuối năm học 2013-2014

Lịch cụ thể :       

Ngày

Nội dung công tác

Người kiểm tra và thực hiện

5/5

Họp trực tuyến về tinh giản biên chế

Họp cán bộ chủ chốt

CB, GV, NV

06-12/5

Chấm giải pháp sáng tạo

Hôi đồng thi đua

10/5

Tham gia hội thảo VSATTP trong trường học tại trường MN Hoa Mai

Hiệu trưởng

10-20/5

Hoàn thiện hồ sơ thi đua

Hội đồng thi đua

12/5

Kiểm tra khu bắc sơn

HPCM

13-16/5

Kiểm tra dự giờ các nhóm, lớp.

BGH+ TT

15-20/5

Đánh giá trẻ cuối năm

GV chủ nhiệm các nhóm lớp.

19-20/5

Thi hồ sơ sổ sách cuối năm

HPCM

21-24

Tham gia hội thi CNTT lần thứ 4

CB, GV, NV, HS

26-27/5

Họp phụ huynh tổng kết các nhóm, lớp.

GV các nhóm, lớp.

27/5

- kiểm tra CSVC cuối năm của các nhóm, lớp

HP, KT

28/5

- Tổng kết năm học 2013-2014

CB,GV,NV

                                                                                      

                                                                                            Q. HIỆU TRƯỞNG                                                                               

                                                                                                     ( Đã ký)

 

                                                                                                  Vũ thị Hiền