Asset Publisher

chương trình công tác tháng 9

chương trình công tác tháng 9


 

PHÒNG GD&ĐT  ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       

                   Đông Triều, ngày 05 tháng 9 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9

Trọng tâm công tác:

1. Tổ chức Khai giảng năm học mới 2013-2014.

2. Hội nghị: Triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014; 

3. Thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động cho các độ tuổi

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

05

- Khai giảng năm học 2013 – 2014.

CB, GV, NV

6-10/9

- Họp Hội đồng triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.

- Thảo luận nhóm xây dựng kế hoạch năm học

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

13-20/9

 

- Khảo sát chất lượng trẻ các độ tuổi

- PHT phụ trách chuyên môn

- GV phụ trách các nhóm lớp.  

25/9

- Duyệt kế hoạch năm học

- BGH, Chủ tịch công đoàn.

26/9

- Họp triển khai công tác thi đua khen thưởng

- Hội đồng thi đua khen thưởng,

23-27/9

- Kiểm tra CSVC, ĐDĐC các nhóm, lớp trong toàn trường.

- BGH, các đ/c tổ trưởng

06-27/9

- Thảo luận xây dựng kế hoạch giáo dục cho các độ tuổi

- PHT phụ trách chuyên môn

- Gv các nhóm, lớp.

  

                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                         (Đã           ký)                                                                                                                                                                                          Tạ Thị Phượng