Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 9/2014

Chương trình công tác tháng 9/2014

Trọng tâm:
1. Khai giảng năm học mới 2014- 2015 Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
2. Tiếp tục tuyên truyền huy động trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi ra lớp.
3. Duyệt kế hoạch năm học 2014- 2015.
4. Họp phụ huynh đầu năm học


Lịch cụ thể :

                  

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

5/9

Khai giảng năm học mới 2014- 2015 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

BGH- GV

01-30

Duy Trì sĩ số hs-tiếp tục tuyên truyền huy động trẻ ra lớp

BGH,GV

05-30

Các lớp thực hiện chương trinh theo kế hoạch

GV

06-15

Lập dự thảo kế hoạch năm học 2014 - 2015

BGH

01-08

 Họp phụ huynh đầu năm học 2014- 2015

BGH-GV

10-15

Kiểm tra VSATTP các bếp ăn.

BGH- GV

06-13

Họp hội đồng nhà trường

BGH, GV,NV

24

Duyệt kế hoạch năm học 2014- 2015

BGH CTCĐ

25-30

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

PHT,GV

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

         - Cổng thông tin điện tử trường.                                                                                                                                    

        - Lưu: Vp                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                                    Lê Thị Phượng