Asset Publisher

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015


mẫu 02

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MN HỌA MI                             

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014-2015

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của BGD &ĐT) 

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3 - 4 tuổi

 

4 - 5 tuổi

5 – 6 tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

172

 

 

57

34

43

38

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

172

 

 

57

34

43

38

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 01

 

 

 

     

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

172

 

 

57

34

43

38

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

172

 

 

57

34

43

38

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

172

 

 

57

34

43

38

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

172

 

 

57

34

43

38

2

Kênh dưới -2

14

 

 

 

2

6

6

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 02

 

 

 

 

 

02

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

57

 

 

57

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

115

 

 

 

34

43

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                    Bình Khê, ngày 06 tháng 9  năm 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                           

                                   ( Đã ký)

 

                                                                                     Lê Thị Phượng