Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 22 tháng 5 năm 2017

Công khai tài chính ngày 22 tháng 5 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 166  trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 166 x12000 = 1.992..000

Số suất ăn điểm chính: 96 x 12000 = 1.152.000

Số suất ăn điểm lẻ:  70 x 12000 = 840.000

Tổn số tiền đã chi: 1.992.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0