Asset Publisher

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2015-2016

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2015-2016


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                         THÔNG BÁO                             Biểu mẫu 04 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015- 2016

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

 

TC

CN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

18

18

 

 

 

9

4

5

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

3

 

 

 

 2

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

          1                                                             

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Đông Triều , ngày 13 tháng 9 năm 2015

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                     ( Đã ký)  

 

                                                                Lê Thị Phượng