Asset Publisher

Công khai thông tin về đội ngũ, cán bộ quản lý và nhân viên năm 2016-2017

Công khai thông tin về đội ngũ, cán bộ quản lý và nhân viên năm 2016-2017


Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

24

24

 

 

 

16

02

06

 

 

I

Giáo viên

 18

18

 

 

 

11

02

05

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

03

 

 

 

03

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

01

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

02

 

 

 

02

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

01

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

01

 

 

 

01

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

01

 

 

 

 

 

01

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Bình Khê, ngày 8 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                               Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                             (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                                                Lê Thị Phượng