Asset Publisher

Công khai thu chi ngày 26/9/2019

Công khai thu chi ngày 26/9/2019


Tổng số trẻ ăn: 142 trẻ
Tổng số tiền ăn toàn trường: 146 x 13.500 = 1.917.000đ
Số suất ăn điểm chính: 95 x 13.500 = 1.282.500đ
Số suất ăn điểm lẻ Bắc Sơn: 18 x 13.500 = 243.000đ

Số suất ăn điểm lẻ Quán Vuông: 29 x 13.500 = 391.500đ
Tổn số tiền đã chi: 1.917.000đ
Số tiền thừa (thiếu):0
Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0