Asset Publisher

Danh sách CB, GV, NV Trực tết nguyên đán 2018

Danh sách CB, GV, NV Trực tết nguyên đán 2018


PHÒNG GD&ĐT TXĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số:  64 /MNHM

          Đông Triều, ngày 6 tháng  02  năm 2018

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2018

 

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2018

        Thực hiện Công văn số Số: 57/PGD&ĐT V/v: Triển khai chăm lo tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 cho CB, GV, NV.

         Trường mầm non Họa Mi phân công lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của BGH, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ngày 12/02/2018

(tức 27 tháng chạp)

Nguyễn Thị Mến

Nguyễn Thị Duyên

Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng

 

2

Ngày 13/02/2018

(tức 28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Mến

Nguyễn Thị Duyên

Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng

 

3

Ngày 14/2/2018

(tức 29 tháng chạp)

Trương Thị Tuyết

Ngô Thị Vóc

P. Hiệu trưởng Hành chính

 

4

Ngày 15/2/2018

(tức 30 Tết)

Trương Thị Tuyết

Ngô Thị Vóc

P. Hiệu trưởng Hành chính

 

5

  Ngày  16/12/2017

(tức mùng 01 Tết)

Nguyễn Thị Mến

Nguyễn Thị Duyên

Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng

 

6

Ngày 19/02/2017

(tức mùng 04Tết)

Nguyễn Thị Mến

Nguyễn Thị Duyên

Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng

 

7

Ngày 20/02/2017

 tức mùng 05 Tết)

Trương Thị Tuyết

Ngô Thị Vóc

P. Hiệu trưởng Hành chính

 

8

Ngày 21/02/2017

( tức mùng 06 Tết)

Trương Thị Tuyết

Ngô Thị Vóc

P. Hiệu trưởng Hành chính

 

                   Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị giáo viên, nhân viên báo cho Lãnh đạo Nhà trường theo lịch được phân công trên.

                    Trường mầm non Họa Mi thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GD&ĐT; (b/c)

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                    Nguyễn Thị Mến