Asset Publisher

KH kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017 - 2018

KH kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

 
   

Số: 74/KH-TrMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Đông Triều, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

NĂM HỌC 2017 - 2018

 
   

            Thực hiện Công văn số 933/PGD&ĐT ngày 11/9/2017 của Phòng GD&ĐT v/v hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017 – 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 952/KH-PGD&ĐT ngày 14/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra năm học 2017-2018;

         Trường mầm non Họa Mi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         - Hoạt động kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị, sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

         - Tăng cường kiểm tra trách nhiệm, nhiệm vụ được giao của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các quy định về hoạt động giáo dục; việc triển khai chủ trương đổi mới của ngành; những vấn đề nóng, bức xúc trong dư luận (thực hiện quy chế chuyên môn, công tác chăm sóc nuôi dưỡng, thu chi tài chính, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học,…).

         II. NỘI DUNG KIỂM TRA

         1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động

         * Đối tượng kiểm tra:

- Phó hiệu trưởng, giáo viên trực tiếp giảng dạy, Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

* Nội dung kiểm tra:

- Việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo trường.

- Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo bao gồm:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Các công tác được giao: Thực hiện qui chế chuyên môn (thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất… chăm sóc, nuôi dưỡng, các yêu cầu về soạn bài; giảng dạy; tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng…); trình độ nghiệp vụ, tay nghề; kết quả giảng dạy, giáo dục; kết quả đánh giá xếp loại người học; tham gia công tác khác …

* Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện: 20 cuộc

2. Kiểm tra hoạt động của các tổ, khối chuyên môn, thiết bị, tài chính, văn thư

         * Đối tượng kiểm tra:

- Tổ trưởng chuyên môn, nhân viên (hành chính, kế toán, thủ quỹ, y tế), nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

* Nội dung kiểm tra:

- Công tác quản lý của tổ trưởng.

+ Hồ sơ chuyên môn; hồ sơ quản lý.

+ Chất lượng dạy – học của tổ chuyên môn.

+ Nền nếp sinh hoạt chuyên môn.

+ Kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

+ Việc chỉ đạo chăm sóc giáo dục trẻ.

- Công tác thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi:

+ Nội dung kiểm tra thiết bị dạy học bao gồm: Kiểm tra kế hoạch mua sắm thiết bị theo nhu cầu dạy và học; kiểm tra việc xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi; kiểm tra việc duy trì, bảo quản thiết bị dạy học; kiểm tra việc khai thác, sử dụng thiết bị dạy học.

- Công tác tài chính, tài sản và công tác kế toán.

+ Thu, chi các khoản đóng góp của cha, mẹ học sinh và học sinh.

+ Các khoản chi ngân sách, chi khác của đơn vị.

+ Việc xác định các khoản chênh lệch thu chi hoạt động và trích lập các quỹ.

+ Các quan hệ thanh toán.

+ Việc quản lý và sử dụng tiền mặt.

+ Việc thực hiện quyết toán thu chi tài chính.

+ Công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính.

-  Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính.

Nội dung kiểm tra bao gồm :

+ Việc chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến.

+ Việc quản lý và sử dụng con dấu.

+ Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ, sổ theo dõi phổ cập giáo dục, sổ nghị quyết của nhà trường, sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh, sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác...).

* Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện: 12 cuộc

3. Kiểm tra công tác bán trú

         * Đối tượng kiểm tra:

- Phó hiệu trưởng, giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhân viên (hành chính, kế toán, thủ quỹ, y tế), nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

* Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bán trú;

- Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận nuôi dưỡng, chăm sóc. 

- Kiểm tra kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.

* Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện: 09 cuộc

2.4. Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

         * Đối tượng kiểm tra: Hiệu trưởng

* Nội dung kiểm tra:

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (kế hoạch năm học, học kỳ, kế hoạch tháng của trường học và các bộ phận).

- Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Công tác quản lý nhà giáo, nhân viên, phát triển đội ngũ.

- Việc quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.

- Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể.

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Việc chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

- Việc xây dựng, cơ sở vật chất thiết bị dạy và học.

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước với cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân viên và học sinh.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

-  Việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

-  Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành.

- Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí.

- Công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

* Tổng số cuộc  kiểm tra sẽ thực hiện: 9 cuộc

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các biện pháp tổ chức thực hiện:

          1.1. Nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong đoàn kiểm tra.

          1.2. Công khai kế hoạch kiểm tra theo quy định, hướng dẫn đối tượng kiểm tra báo cáo theo đề cương đối với mỗi cuộc kiểm tra.

          1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xử lý sau kiểm tra. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, bộ phận không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng thời hạn các kiến nghị, quyết định xử lý.

            1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thanh tra, kiểm tra, làm cho mọi người có nhận thức đúng về công tác kiểm tra thấy rõ được quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người trong các cuộc kiểm tra.

            2. Trách nhiệm thực hiện:

            Các bộ phận chuyên môn trường mầm non Họa Mi, cộng tác viên thanh tra trường mầm non Họa Mi tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quy định;

            Đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (b/c);

- Các phó HT, tổ CM, tổ VP (t/h);

- Lưu: VT, trang Wbes

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mến