Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12

Lịch công tác tháng 12


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Số:   /TRMN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 0 4  tháng 12 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       - Tổ chức chuyên đề Bé mầm non với Đồng dao, Ca dao, Dân ca Việt Nam cấp trường.

       - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, QĐNDVN 22/12; 

- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.                

Thời gian

Nội dung công việc

Người

thực hiện

01- 31/12/2012

Làm tốt công tác phát triển giáo dục:

Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

CBPTCM - GVPTcác lớp.

01- 31/12/2012

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn.

CBPTCM.

20- 31/12/2012

Triển khai thực hiện chuyên đề: “Bé mầm non với Đồng dao, Ca doa, Dân ca Việt nam” cấp trường.

CBPTCM - GVPTcác lớp

15/12/2012

Tổ chức cân,  theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

CBPTCM – GV các nhóm lớp

5 - 31/12/2012

 

Kiểm tra toàn diện 1 -  2 lớp, dự giờ các nhóm lớp.

BGH - CBPTCM.

17 - 22/12/2012

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

CM- Công đoàn

10 - 21/12/2012

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

CBPTCM

28-31/12/2012

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12.

BGH- CĐ- CM.

                                                                          Hiệu trưởng

                                                                                                                    ( Đã ký)

                                                                                           Tạ Thị Phượng