Asset Publisher

lịch công tác tháng 12/2013

lịch công tác tháng 12/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

     

 

Bình Khê, ngày 04  tháng 12  năm 2013

        

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2013

 

 1./ Trọng tâm:

1.      Duyệt hồ sơ sổ sách CB-GV-NV

2.      Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12

3.      Tổ chức 3 tiết chuyên đề “ Âm nhạc, MTXQ, Thể dục”

4. Thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

2./ Lịch cụ thể:          

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02-31

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GV các nhóm, lớp

02-06

- Kiểm tra hồ sơ nhân sự của tập thể CB, GV, NV

- BGH

  02-31

- Tiếp tục triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn.

- CBPTCM

09-13

- Kiểm tra toàn diện điểm Bắc Sơn.

- Kiểm tra CSVC điểm trung tâm Phú Ninh

- BGH-TTCM

- CBPTCM-HT

09-13

- Tổ chức 3 tiết chuyên đề

- CBPTCM - GV

15/12

- Tổ chức cân, theo dõi sức khỏe cho trẻ lần 2.

 

 - CBPTCM - GV các nhóm, lớp

28/12

- Thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

CBPTCM - GV

28-31

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12

BGH-GV toàn trường

                                                                                                                          

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                            

                                                                                                                      ( Đã ký)

 

                                                                                                               Tạ Thị Phượng