Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4/2014

Lịch công tác tháng 4/2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số:04/TrMN-HM

 

               Bình Khê, ngày 02  tháng 4  năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  THÁNG  4 /2014

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai rà soát CSVC, trang thiết bị, hồ sơ chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Tổ chức hội thi “ Bé khỏe bé vui”

- Kiểm tra tình hình thực hiện VSATTP, phòng chống dịch bệnh.

* Lịch cụ thể :

Thời gian

Nội dung công tác

Người thực hiện

01/4

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 3, triển khai công tác tháng 4.

BGH, GV

01/4

- Triển khai kế hoạch giáo dục tháng 4/2014

- Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện văn hóa công sở

BGH, GV

3/4

Họp  Chi Bộ ( buổi chiều)

Đảng viên chi bộ

08-09/4

Kiểm tra toàn diện 02 nhóm, lớp.

Kiểm tra công tác VSATTP tại các bếp ăn và công tác phòng chống dịch bệnh.

 

BGH,TT

09-14/4

 Kiểm tra hồ sơ sổ sách, cơ sở vật chất về công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.

HT, HPCM

14-16/4

Duyệt chương trình tổ chức hội thi “ bé khỏe bé vui”

Kiểm tra lại các đồ dùng, trang thiết bị chuẩn bị cho hội thi.

 

BGH

 

 

17-18/4

Chấm giải pháp sáng tạo và tổng hợp hồ sơ thi đua của trường.

BGH

21-24/4

Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

BGH+TT

25/4

Tổ chức hội thi “ Bé khỏe bé vui”

BGH, GV, NV

29/4

Đánh giá công tác thi đua tháng 3/2014

BGH

                                                                                         

                                                                                Q. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                 ( Đã ký)

 

 

                                                                                                            Vũ Thị Hiền