Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4/2017

Lịch công tác tháng 4/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:  27 /TB-MN

     Bình Khê,  ngày  05 tháng 04  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04-2017

Trọng tâm:

  1. Duy trì nề nếp tiếp tục huy động trẻ ra lớp .
  2. Tổ chức Hội thi Bé tài năng;
  3. Tham dự hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ".
  4. Kiểm tra nội bộ 
  5. Rà soát  điều tra trẻ từ năm 2012 đến nay.

 

Lịch cụ thể : 

Ngày

Nội dung công tác

 

Người thực hiện

2/4

Tham dự Chung kết Hội diễn Văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo

BGH-GV

1-30

Duy trì nề nếp tiếp tục huy động trẻ ra lớp

BGH - GV-

3-4

Tham dự tập huấn công tác BDTX

Gv trong danh sách

8-15

Rà soát điều tra phổ cập- XDKHPTGD

CBGV-NV

  1. 30

Triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn theo KH

CBGV,NV

5-08

Họp hội đồng nhà trường

CBGV-NV

20-30

Tổ chức Hội thi Bé tài năng

CBGV-NV

17

Dự Tổng kết hội thi GVDG bậc mầm non câp thị xã

GV đạt giải.

09 - 23

Tự kiểm tra công tác chủ đề năm 2017

BGH-GV

15- 22

Tham dự Hội thi Dinh dưỡng trẻ thơ cấp cụm

BGH-GV

10- 20

Tổ chức ngày hội đọc sách

BGH-GV

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- L­ưu: VT,

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Thị Phượng