Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4 năm 2015

Lịch công tác tháng 4 năm 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:  29 /TB-MN

             Bình Khê,  ngày  05 tháng 04  năm 2015

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04-2014

Trọng tâm:

  1. Duy trì nề nếp tiếp tục huy động trẻ ra lớp .
  2. Tổ chức Hội khỏe Bé mầm non khu vực III;
  3. Kiểm tra tự đánh giá trường mầm non . 

Lịch cụ thể : 

Ngày

Nội dung công tác

 

Người thực hiện

1-30

Duy trì nề nếp tiếp tục huy động trẻ ra lớp

 BGH - GV- Công đoàn

1-14

Chỉnh trang trường lớp dọn vệ sinh môi trường .

  CBGV-NV

  1. 30

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

 Chuyên môn giáo dục. 

2-07

Họp hội đồng nhà trường

  CBGV-NV

5-10

Tham gia hội thi hội khỏe bé mầm non cụm III

  CBGV-NV

10-14

Chấm giải pháp sáng tạo

  HĐKHNT

09 - 23

Tự kiểm tra phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi

  BGH-GV

15- 22

Tự  đánh giá trường mầm non

  Hội đồng tự đánh giá

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- L­ưu: VT,

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Thị Phượng