Asset Publisher

Lịch trực mưa lũ

Lịch trực mưa lũ


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỌA MI

 
   

Số: 50/TrMNHM

V/v: tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình khê, ngày 01 tháng 08 năm 2015

 

           Kính gửi: Các đ/c CB, GV, VN trường mầm non Họa Mi

 

          Thực hiện công số 513/PGD&ĐT  thị xã Đông Triều về tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới. Trường mầm non Họa Mi yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Thực hiện nghiêm túc lịch phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thường trực 24/24h trong các ngày từ 1/8 đến ngày 5/8/2015.

          2. Nhà trường phân công lịch trực cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công công việc

1

Lê Thị Phượng

Hiệu Trưởng       

Trực điểm trung tâm, nắm bắt tình hình chung

2

Vũ Thị Hiền

P. Hiệu trưởng

Kiểm tra, nắm bắt tình hình điểm Quán Vuông.

3

Trần Thị Anh

NVKT

Trực điểm Phú Ninh

4

Lại Thị Nga

GV-TTCM

Trực tại lớp mẫu giáo 4T C1

5

Chu Thị Trang

Giáo viên

Trực tại lớp mẫu giáo 3TB

6

Mè Thị Thùy Dung

GV-CTCĐ

Trực tại lớp mẫu giáo 5TD

7

Lý Thị Mai

GV- TTCM

Trực tại lớp NTTA1

8

Bùi Thị Thoan

Giáo viên

Trực tại lớp NTTA2

9

Đặng Thị Giang

P.Hiệu Trưởng

Kiểm tra, nắm bắt tình hình điểm Bắc Sơn

10

Trần Thị Nhàn

Giáo viên

Trực điểm Bắc Sơn

11

Trần Thị Nga

Giáo viên

12

Phạm Thị Thường

Giáo viên

13

Chu Thị Yến

Giáo viên

Trực điểm Quán Vuông

14

Chu Thị Hòa

Giáo viên

 

          3. Các đ/c  trực tiếp báo báo kết quả kiểm tra cho đồng chí Lê Thị Phượng – Hiệu trưởng nhà trường; các lớp, điểm trường báo cáo về nhà trường (Qua Đ/c Lê Thị Phượng) để xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Trường mầm non Họa Mi đề nghị các đ/c CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện./.

           

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- Lưu: VT

Hiệu Trưởng

(Đã ký)

Lê Thị Phượng