Asset Publisher

Lịch trực Tết dương lịch năm 2017

Lịch trực Tết dương lịch năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

 

Số: 101/TB-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 Bình Khê, ngày 27 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Lịch trực Tết Dương lịch năm 2017

          Thực hiện công văn số 1148/PGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc thực hiện ngày nghỉ dịp tết dương lịch năm 2017. Trường Mầm non Họa Mi phân công các đồng chí CBQL thường trực giải quyết công việc dịp Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể như sau:

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

31/12/2016

(Thứ Bảy)

Trương Thị Tuyết

Phó Hiệu trưởng

0972639706

2

01/01/2017

(Chủ nhật)

Lê Thị Phượng

Hiệu trưởng

01689033106

3

02/01/2017

(Thứ Hai)

Nguyễn Thị Duyên

Phó Hiệu trưởng

0936510959

        Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí theo lịch công tác trên./.

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Thị Phượng