Asset Publisher

lớp MG 4 tuổi B

lớp MG 4 tuổi B


DANH SÁC LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI B  
Giáo viên chủ nhiệm: Chu Thị Yến - Phạm Thị Tuyết  
                     
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hộ khẩu DT Họ tên Bố Nghề nghiệp Họ tên Mẹ Nghề nghiệp Điện thoại
Nam Nữ
1 Lã Việt Anh                       07/10/2012   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày Lã Văn Đoàn Làm ruông Phạm Thị Thu Hà Làm ruộng 974549428
2 Cam Việt Cường           28/05/2011   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày Cam Văn Làu Làm ruông Lý Thị Lương Làm ruộng 1683713513
3 Phạm Xuân Huy                          26/08/2012   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày Phạm x Vương Công nhân Chu Thị Hậu Làm ruộng 1215228091
4 Bế Văn Hưởng                                   07/07/2012   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày Bế Văn Bình Làm ruộng Bàn Thị Hạnh Làm ruộng 1668015079
5 Hoàng Thị Phương Linh   28/08/2012 Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày Hoàng V ăn Tâm Làm ruộng Vi Thị Hạnh Làm ruộng 1665989558
6 Hoàng Thị Lâm Như      28/08/2012 Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày Hoàng Văn Đồng Làm ruộng Lý Thị Quỳnh Làm ruộng 1665989558
7 Phạm Xuân Phong          05/08/2012   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Kinh Phạm Xuân Đặng Công nhân Hoàng Thị Hương Giáo viên 936805730
8 LýThị ÁnhTuyết        19/09/2012 Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày Lý Văn Đức Làm ruộng Phạm Thị Hiền Làm ruộng 1659174957
9 Chu Ngọc Tường             28/05/2012   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày ChuVăn Lương Làm ruộng Bàn Thị Vui Làm ruộng 1246976459
10 Nguyễn Trọng Tấn            17/092012   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Kinh Ng. Văn Thanh Làm ruộng Ngô Thị Vân Làm ruộng 1676412940
11  Phạm Quốc Việt             29/10/2012   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày Phạm Văn Hải Làm ruộng Lý Thị Đặng Làm ruộng 9627952863
12 H oàng Đức Luân            30/06/2012   Quán Vuông- Bình Khê-ĐT-QN Tày HoàngVănTuấn Công nhân Vi Thị Sao Làm ruộng  
13 Lý Gia Hưng 11/01/2012   Phú Ninh-Bình Khê- ĐT-QN Tày Lý Tất Thành Công nhân mỏ Phạm Thị Nương Làm ruộng  
14 Nguyễn Tuấn Anh 31/10/2012   Phú Ninh-Bình Khê- ĐT-QN   Nguyễn Thành Đông CNLT Nguyễn Hương Lan Làm ruộng  
15 Lý Ngọc Anh   31/07/2012 Bến Vuông - Bình Khê- ĐT-QN Tày Lý văn Tiến Làm ruộng Hoàng Thị Moi Làm ruộng  
16 Lý Thu Hà   15/3/1012 Bến Vuông - Bình Khê- ĐT-QN Tày Lý Văn Vinh CN Mỏ Lư Thị Vinh Làm ruộng  
17 Lý Tuấn Huy 11/09/2012   Phú Ninh-Bình Khê- ĐT-QN Tày Lý Văn Bình Lái xe Trương Thị Hường Làm ruộng  
18 Phạm Đình Gia Hưng  04/03/2012   Phú Ninh-Bình Khê- ĐT-QN   Phạm Xuan Thủy Làm ruộng Trần Thị Hợi Làm ruộng  
19 Hoàng Thị Huyền   21/11/2012 Bến Vuông-Bình Khê- ĐT-QN Tày Hoàng Văn Tình Làm ruộng Bùi Thị Lục Làm ruộng  
20 Lư Văn Hoan 24/03/2012   Bến Vuông-Bình Khê- ĐT-QN Tày Lư văn Luân Làm ruộng Phạm Thị Luyến Làm ruộng  
21 Hoàng Hải Nam 22/10/2012   Phú Ninh-Bình Khê- ĐT-QN   Hoàng Văn Tuấn Làm ruộng Đoàn Thị Chiêm Làm ruộng  
22 Hứa Như Phong 04/07/2012   Phú Ninh-Bình Khê- ĐT-QN   Hứa văn Quyền Làm ruộng Triệu Thị Hũu Làm ruộng  
23 Vi Nguyễn Duy Phong 09/10/2012   Bến Vuông-Bình Khê- ĐT-QN Tày Vi Văn Đông Công nhân mỏ Nguyễn Thị Dương Làm ruộng  
24 Vũ Văn quyền 29/02/2012   Bến Vuông-Bình Khê- ĐT-QN   Vũ Văn Đoàn Công nhân mỏ Nguyễn Thị Minh Công Nhân  
25 Nguyễn Đức Tâm 21/01/2012   Phú Ninh-Bình Khê- ĐT-QN   Không Làm ruộng Nguyễn Thị Thúy Làm ruộng