Asset Publisher

Phân công giáo viên năm học 2015-2016

Phân công giáo viên năm học 2015-2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN HỌA MI                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                   PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2015- 2016

 

  • Dạy thay: - Lê Thị Phượng

                  - Nguyễn Thị Duyên

                  - Trương Thị Tuyết

Điểm trường

Tên nhóm lớp

Số hs/lớp

Số giáo viên

Trình độ

đào tạo

Ghi Chú

 

 

 

 

 

Trung tâm

Nhóm trẻ C

25

 

Lý Thị Mai

Tô Thị Thanh

Cao Đẳng

Đại học

 

3 tuổi A

25

Chu Thị Trang

Lê Thị Hồng Thùy

Trung cấp

Trung cấp

 

4 tuổi A

30

Lại Thị Nga

Phạm Thị Tuyết

Trung cấp

Đại học

 

5Tuổi A

21

Mè Thị Thùy Dung

Trần Thị Nhàn

Đại học

Cao đẳng

 

5Tuổi B

21

Hoàng Thị Biển Hên

Bùi Thị Thoan

Đại học

Đại học

 

Tổng

122

 

 

 

Quán Vuông

Nhóm  Trẻ B

 

22

Hoàng Thị Thúy

Trần Thị Thúy Hồng

Dương Thị Thu Trang

Đại học

Đại học

Trung cấp

 

MG 4 T B

 

30

Chu Thị Yến

Trần Thị Nga

Đại học

Đại học

 

Tổng

52

 

 

Bắc Sơn

Nhóm  Trẻ A

 

18

Chu Thị Hòa

Phạm Thị Thường

La Thị Yên

Cao Đẳng

Đại học

Trung cấp

 

Tổng

18

 

 

                                                                                             Hiệu trưởng

                                                                                                (Đã kí)

                                                                                            Lê Thị Phượng