Asset Publisher

Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2017 - 2018

Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2017 - 2018


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỌA MI                                                                                               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                                                                                 

                              Số: 57/QC-TMN                                                                                            Bình Khê, ngày 07 tháng 9 năm 2017                       

                                                                                                   QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

            Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của cấp học mầm non, điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

Trường mầm non Họa Mi xây dựng quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường  năm học 2017-2018  như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG       

            Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.

            1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo Dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD & ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo Dục Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm " Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của nhà trường.

            2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, cán bộ- viên chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

            Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

            1. Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.

            2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

            3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

   CHƯƠNG II

 MỤC 1: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ

            Điều 3: Hiệu trưởng có trách nhiệm:

            1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

            2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ- viên chức, của người học trong quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp hội đồng nhà trường, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, hội họp phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân… và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của hiệu trưởng.

            4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

            6. Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:

            - Hàng tuần họp hội ý giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

            - Hàng tháng họp Ban giám hiệu, Chi bộ, các tổ trưởng, đại diện BCH công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

            - Một tháng tổ chức họp hội đồng nhà trường 1 lần.

            - Một tháng tổ chức họp chuyên môn toàn trường 01 lần, họp chuyên môn tổ 02 lần.

            - Một tháng tổ chức họp các đoàn thể 1 lần.

            - Trong mỗi đợt thi đua đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng.

            - Cuối học kỳ 1, cuối năm thực hiện đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân, cán bộ công nhân viên.

            - Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước.

Điều 4. Trách nhiệm đối với hiệu phó.

- Giúp việc cho hiệu trưởng, chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công, điều hành họat động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền, phụ trách chuyên môn, trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện của trẻ trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chỉ đạo chuyên môn cho giáo viên, nội dung chương trình giáo dục trẻ.

- Kiểm tra đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên, kiểm tra tài sản, xây dựng kế hoạch mua sắm thiết  bị dạy học, là thành viên trong hội đồng nhà trường, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Tham gia xây dựng,  phân công giáo viên, đề bạt khen thưởng, kỷ luật…

- Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trao đổi thống nhất chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong nhà trường.

- Thống kê số liệu chuyên môn, báo cáo về Phòng Giáo dục.

 MỤC 2: TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN.

Điều 5: Nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm:

            1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non và Nội quy của nhà trường. Nhà giáo, cán bộ - viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.

            - bảo vệ an toàn tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở trường, thực hiện đón trả trẻ đúng giờ quy định. Không trả trẻ qua người khác khi không có sự đồng ý của cha mẹ trẻ, không tự đưa trẻ vè nhà, không gọi điện thoại khi chưa hết giờ làm việc, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

            - Thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chương trình GDMN hiện hành, lập kế hoạch, xây dựng môi trường, tổ chức các hoạt động giáo dục hợp lý. Chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và GD trẻ. Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, GD kỹ năng sống cho trẻ.

            2. Kiên quyết chống lại những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường

3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ - viên chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và trẻ; bảo vệ uy tín của nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; nhà giáo, cán bộ - viên chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

4. Những quy định về sử dụng tài sản, về xây dựng cơ sở vật chất, các  khoản đóng góp của trẻ. Việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu chi tài chính theo quy định hiện hành, những giải quyết các chế độ chính sách, đơn thư, khiếu nại, quyền lợi đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên và cho trẻ. Việc tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và nâng bặc lương đối với cán bộ giáo viên công chức, viên chức.Tham gia ý kiến xây dựng vào các báo cáo xây dựng kế hoạch năm học, sơ kết tổng kết, nhận xét đánh giá công chức. Là người đại diện cho nhà trường tổ chức các họat động thực hiện dân chủ hóa của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của phụ huynh học sinh về tình hình trẻ, phản ánh cho hiệu trưởng để kịp thời giải quyết.

5. Thực hiện đúng pháp lệnh dân số 2003 và pháp lệnh dân số sửa đổi năm 2008 và Quyết định số 2732/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, trong đó có quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con.

Điều 6. Trách nhiệm đối với nhân viên.

 6.1. Nhân viên kế toán:

             -  Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch giao và sự  phân công của hiệu trưởng, thực hiện đầy đủ quy chế chi tiêu nội bộ và chấp hành nội quy nhà trường

            - Kiểm tra  giám sát công tác tài chính nhà bếp thực hiện khẩu phần ăn của trẻ quản lý tài sản nhà trường.

            - Thực hiện nghĩa vụ người công dân và các quy định của pháp luật và của ngành và các quy định nhà trường.

6.2. Nhân viên Y tế:

Thực hiện nhiệm vụ nội dung :

1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường :

            - Tham mưu với trung tâm y tế huyện, Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

            - Quản lý lưu trữ hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh

            - Mua bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định .

            - Sơ cứu, cấp cứu ban đầu. chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của bộ y tế

2. Tuyên truyền giáo dục tư vấn những vấn đề có liên quan đến sức khỏe cho học sinh, cô giáo , cha mẹ học sinh

3. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường về môi trường,  phòng chống các dịch bệnh,  đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh xã hội

4. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương về hoạt động y tế trường học và hoạt động y tế khác, xây dựng trường học lành mạnh an toàn

5. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn nghiệp vụ

6. Sơ kết , tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định .

6.3. Nhân viên hành chính + Thủ quỹ:

            + Phụ trách CNTT trang thư viện; quản lí công văn đi, đến; cộng tác viên đưa tin, bài lên trang thư viện của trường, soạn thảo các văn bản nhà trường. theo dõi công văn đi, công văn đến

           + Giữ tiền mặt, cấp phát lương, thu nộp các khoản tiền theo qui định đúng thời hạn. Cập nhật thu - chi kịp thời, cùng kế toán hoàn thiện hồ sơ thu- chi.

6. 4. Thư ký nhà trường :

            + Ghi chép đầy đủ các nghị quyết nhà trường và nghị quyết chuyên môn.

Điều 7. Trách nhiệm đối với phụ huynh.

- Phải biết về chủ trương chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp chuyên ngành và những quy định của nhà trường đối với phụ huynh học sinh những chủ trường chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với giáo viên, và đối với trẻ trong nhà trường. Kế hoạch thu nhận trẻ hàng năm, các khoản đóng góp, nội quy quy định đối với trẻ khi đến trường (đi học chuyên cần, gửi - đón con đúng giờ, đóng góp đúng kỳ hạn) những thông tin hai chiều về công tác CSGD trẻ.

- Tham gia ý kiến về nội quy của nhà trường liên quan đến trẻ, tham gia trong các tổ chức ngày hội, hội thi của trẻ.

Điều 7. Trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường.

- Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ trưởng, các tổ là người đại diện cho các đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm tham mưu đề xuất những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện tốt những nội quy của quy chế.

- Chấp hành tốt những họat động dân chủ trong nhà trường, nề lối làm việc chức năng nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể do mình phụ trách, những quy định của bộ giáo dục, nội quy quy chế của nhà trường, phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoản thể, bàn bạc các chủ trương biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

- Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng giám sát kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, lắng nghe ý kiến quần chúng, phát hiện những quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết.

- Ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh thu nhập những ý kiến của các bậc phụ huynh về những việc có liên quan đến sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc CSGD trẻ. Vận động các bậc phụ huynh thực hiện tốt các chế độ chính sách mà trẻ được hưởng, nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định. Cùng nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và nhiệm vụ năm học.

MỤC 3: NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 5: Những việc nhà giáo, cán bộ - viên chức được biết.

            1. Những chủ trương, chính sách , chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ- viên chức.

            2. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

            3. Các khoản đóng góp của học sinh, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.

            4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.

            5. Việc thực hiện tuyển dụng, khi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

            6. Nhận xét đánh giá công chức - viên chức hàng năm.

Những vấn đề trên sẽ được công khai bằng một trong các hình thức sau:

            - Niêm yết tại cơ quan.

            - Thông báo tại Hội nghị cán bộ- viên chức đầu năm học.

            - Thông báo bằng văn bản gửi toàn bộ nhà giáo, cán bộ - viên chức.

            - Thông báo cho tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn để thông báo đến nhà giáo, cán bộ- viên chức trong tổ.

            - Thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành công đoàn nhà trường.

MỤC 4: NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý  KIẾN  (HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH)

            Điều 8: Những việc Nhà giáo, cán bộ - viên chức tham gia ý kiến.

            1. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.

            2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ- viên chức.

            4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.

            5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

            6. Báo cáo sơ kết, tổng kết.

            7. Nội qui, quy định về lề lối làm việc của cơ quan.

            Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ bộ phận để đoàn viên tham gia ý kiến.                             

CHƯƠNG III:  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.   

             Điều 9:          

1. Bản qui chế này  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017. Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo theo Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức hàng năm và khi thấy cần thiết BGH nhà trường sẽ triệu tập cuộc họp để biểu quyết thông qua nội dung cần bổ sung.

            2. Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

            Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong quy chế này phù hợp với thực tế của nhà trường.

                                                     CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                        HIỆU TRƯỞNG

 ( Đã ký)                                                                                ( Đã ký)

 

Bùi Thị Thoan                                                                Nguyễn Thị Mến