Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 04/5/2017

Tài chính công khai ngày 04/5/2017


Tổng số trẻ ăn: 175 trẻ

Tổng số tiền ăn: 175 x12000 = 2.100.000

Tổn số tiền đã chi: 2.100.000

Số tiền thừa (thiếu):

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: