Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 11 tháng 5 năm 2017

Tài chính công khai ngày 11 tháng 5 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 166 trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 166 x12000 = 1.992.000

Số suất ăn điểm chính: 103 x 12000 = 1.236.000

Số suất ăn điểm lẻ: 63 x 12000 = 756.000

Tổn số tiền đã chi: 1.992.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0