Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 15 tháng 5 năm 2017

Tài chính công khai ngày 15 tháng 5 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 165 trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 165 x12000 = 1.980.000

Số suất ăn điểm chính: 102 x 12000 = 1.224.000

Số suất ăn điểm lẻ: 63 x 12000 = 756.000

Tổn số tiền đã chi: 1.980.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0