Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16 tháng 05 năm 2017

Tài chính công khai ngày 16 tháng 05 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 167 trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 167 x12000 = 2.004.000

Số suất ăn điểm chính: 103 x 12000 = 1.236.000

Số suất ăn điểm lẻ: 64 x 12000 = 768.000

Tổn số tiền đã chi: 2.004.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0