Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 17/9/2019

Tài chính công khai ngày 17/9/2019


Tổng số trẻ ăn: 145 trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 145 x13500 = 1.957.500

Số suất ăn điểm chính: 97 x 13.500 = 1.309.500

Số suất ăn điểm lẻ Bắc Sơn: 18 x 13.500 = 243.000

Số suất ăn điểm lẻ Quán Vuông:  30 x 13.500 = 405.000

Tổn số tiền đã chi: 1.957.500

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0