Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 18 tháng 5 năm 2017

Tài chính công khai ngày 18 tháng 5 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 168  trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 168 x12000 = 2.016.000

Số suất ăn điểm chính: 108 x 12000 = 1.296.000

Số suất ăn điểm lẻ:  x 12000 = 720.000

Tổn số tiền đã chi: 2.016.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0