Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19 tháng 5 năm 2017

Tài chính công khai ngày 19 tháng 5 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 168  trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 168 x12000 = 2.016.000

Số suất ăn điểm chính: 111 x 12000 = 1.332.000

Số suất ăn điểm lẻ:  57x 12000 = 684.000

Tổn số tiền đã chi: 2.016.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0