Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 25 tháng 5 năm 2017

Tài chính công khai ngày 25 tháng 5 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 155  trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 155 x12000 = 1.860.000

Số suất ăn điểm chính: 96 x 12000 = 1.152.000

Số suất ăn điểm lẻ:  59 x 12000 = 708.000

Tổn số tiền đã chi: 1.860.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0