Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 9/5/2017

Tài chính công khai ngày 9/5/2017


Tổng số trẻ ăn: 175 trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 175 x12000 = 2.100.000

Số suất ăn điểm chính: 112 x 12000 = 1.344.000

Số suất ăn điểm lẻ: 63 x 12000 = 756.000

Tổn số tiền đã chi: 2.100.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0