Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013-2014


 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 -2014

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mãu giáo lớn

2

Sáng

Thể dục - HĐNT- HĐ góc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

3

Sáng

V¨n häc - HĐNT- HĐ góc

KPKH - HĐNT - HĐGóc

KPKH - HĐNT - HĐGóc

KPKH - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn các bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

4

Sáng

NBTN- HĐNT- HĐ góc

Văn học - HĐNT - HĐGóc

Văn học ( Chữ viết) - HĐNT - HĐGóc

1.LQ Chữ cái hoặc Văn Học

2. Âm Nhạc - HĐNT -    HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

5

Sáng

HĐVĐV- HĐ NT- HĐ góc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

LQ Tiếng Anh.( D)

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

6

Sáng

V¨n häc - HĐNT- HĐ góc

Âm nhạc(Tạo hình) - HĐNT - HĐGóc

Âm nhạc (Tạo hình)- HĐNT - HĐGóc

Tạo Hình - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
Trả trẻ

Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 
Trả trẻ

Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương cuối ngày,  cuối tuần. 
Trả trẻ

 

                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

          

                                                                                                 

                                                                                                                       Vũ Thị Hiền