Asset Publisher

Thông báo giờ gấc đón, trả trẻ năm học 2017 - 2018

Thông báo giờ gấc đón, trả trẻ năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              

THÔNG BÁO

V/v " Giờ đón, trả trẻ năm học 2017 – 2018"

Mùa hè thực hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2017

Mùa đông thực hiện từ tháng 11/ 2017 đến tháng 03/2018

Stt

Diễn giải

Giờ đón trẻ

Giờ trả trẻ

Ghi chú

1

Mùa hè

7giờ 00 phút – 7giờ 30

16 giờ 30 phút - 17 giờ 30 phút

 

2

Mùa đông

7giờ 00 phút - 8 giờ

16 giờ 30 - 17 giờ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                ( Đã ký)

                                                                                                                       Nguyễn Thị Mến