Công khai thu-chi ngày 19/11/2018 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 157 - Điểm trung tâm: 100 trẻ x 13,500đ = 1.350,000đ - Điểm Bắc Sơn: 25 trẻ x 13,500đ = 337,500đ - Điểm Quán Vuông: 32 trẻ x 13,500đ = 432,000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,119,500đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,119,500đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ