Công khai thu-chi ngày 22/3/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 184 - Điểm trung tâm: 117 trẻ x 12.000đ = 1.404..000đ - Điểm Bắc Sơn: 31 trẻ x 12.000đ = 372,000đ - Điểm Quán Vuông: 36 trẻ x 12.000đ = 432.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.208.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.208.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ