Công khai thu-chi ngày 21/9/2017 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 181 - Điểm trung tâm: 111 trẻ x12.000đ = 1.332.000đ - Điểm Bắc Sơn: 37 trẻ x 12.000đ= .444.000đ - Điểm Quán Vuông: 33 trẻ x 12.000đ = 396.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.172.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.172.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................