Công khai thu-chi ngày 22/01/2019 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 146 - Điểm trung tâm: 90 trẻ x 13,500đ = 1,215.000đ - Điểm Bắc Sơn: 25 trẻx 13,500đ = 337,500đ - Điểm Quán Vuông: 31 trẻ x 13,500đ = 418.500đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 1,971,000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 1,971,000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ