Công khai thu-chi ngày 17/10/2018 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 161 - Điểm trung tâm: 101 trẻ x 13,500đ = 1,363,500đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 13,500đ = 364,500đ - Điểm Quán Vuông: 33 trẻ x 13,500đ = 445,500đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,173,500đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,173,500đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ