Công khai thu-chi ngày 22/2/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 123 - Điểm trung tâm: 80 trẻ x 12.000đ = 960.000đ - Điểm Bắc Sơn: 20 trẻ x 12.000đ = 240,000đ - Điểm Quán Vuông: 23 trẻ x 12.000đ = 276.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.476.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 1.476.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................