Công khai thu-chi ngày 25/5/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 177 - Điểm trung tâm: 118 trẻ x 12.000đ = 1.416.000đ - Điểm Bắc Sơn: 29 trẻ x 12.000đ = 348,000đ - Điểm Quán Vuông: 30 trẻ x 12.000đ = 360.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.124.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.124.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ