To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 17/10/2018 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 161 - Điểm trung tâm: 101 trẻ x 13,500đ = 1,363,500đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 13,500đ = 364,500đ - Điểm Quán Vuông: 33 trẻ x 13,500đ = 445,500đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,173,500đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,173,500đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ

KH công tác tháng 10/2018 
KH thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 
KH phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
QĐ phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi đón sớm trả muộn năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi phục vụ bán trú năm học 2018 - 2019 
Quyết định thành lập ban KTNB năm học 2018 - 2019 
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018- 2019 
Quyết định thành lập Hội đồng TĐ-KT năm học 2018 - 2019 
KH công tác tháng 9/2018 
Lịch trực BGH tháng 09/2018 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 
KH công tác tháng 8/2018 
KH giảng dạy BGH tháng 5/2018 

»More

Calendar
Today: Friday, 19 / 10 / 18
19/10

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường khu trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực điểm Bắc Sơn

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT trực điểm Quán Vuông

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 17/10/2018

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 161
- Điểm trung tâm: 101 trẻ x 13,500đ = 1,363,500đ
- Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 13,500đ = 364,500đ
- Điểm Quán Vuông: 33 trẻ x 13,500đ = 445,500đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,173,500đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2,173,500đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên