To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 29/5/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 160 - Điểm trung tâm: 109 trẻ x 12.000đ = 1.308.000đ - Điểm Bắc Sơn: 24 trẻ x 12.000đ = 288,000đ - Điểm Quán Vuông: 27 trẻ x 12.000đ = 324.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.920.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 1.920..000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ

KH giảng dạy BGH tháng 5/2018 
KH công tác tháng 5/2018 
Kh công tác tháng 4/2018 
KH giảng dạy BGH tháng 4/2018 
Lịch trực BGH tháng 4/2018 
KH công tác tháng 3/2018 
Phát động thi đua năm 2018 
Lịch trực BGH tháng 03/2018 
QĐ thành lập tổ công tác thực hiện chủ đề năm 2018 
KH thực hiện chủ đề năm 2018 
Danh sách CB, GV, NV Trực tết nguyên đán 2018 
KH công tác tháng 02/2018 
Lịch trực BGH tháng 02/2018 
Kh phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 

»More

Calendar
Today: Thursday, 19 / 07 / 18
Thông báo

Công khai thu-chi ngày 29/5/2018

Tổng số trẻ ăn ở trường: 160
- Điểm trung tâm: 109 trẻ x 12.000đ = 1.308.000đ
- Điểm Bắc Sơn: 24 trẻ x 12.000đ = 288,000đ
- Điểm Quán Vuông: 27 trẻ x 12.000đ = 324.000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.920.000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 1.920..000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên