To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 22/2/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 123 - Điểm trung tâm: 80 trẻ x 12.000đ = 960.000đ - Điểm Bắc Sơn: 20 trẻ x 12.000đ = 240,000đ - Điểm Quán Vuông: 23 trẻ x 12.000đ = 276.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.476.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 1.476.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................

Danh sách CB, GV, NV Trực tết nguyên đán 2018 
Kh phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 
KH giảng dạy BGH tháng 01/2018 
Lịch trực BGh tháng 01/2018 
KH công tác tháng 01/2018 
KH dự toán thu - chi năm 2017 - 2018 
Kh giảng dạy BGH tháng 12/2017 
Lịch trực BGH tháng 12 
KH Tháng 12 năm 2017 
Công khai tài chính 
Công khai thu - chi ngày 24/11/2017 
Tập huấn CNTT cho cán bộ, giáo viên 
Phân công công tác năm học 2017-2018 

»More

Calendar
Today: Friday, 23 / 02 / 18
23/02

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường khu trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT kiểm tra bếp ăn, trực điểm Bắc Sơn

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT kiểm tra bếp ăn, trực điểm Quán Vuông

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 22/2/2018

Tổng số trẻ ăn ở trường: 123
- Điểm trung tâm: 80 trẻ x 12.000đ = 960.000đ
- Điểm Bắc Sơn: 20 trẻ x 12.000đ = 240,000đ
- Điểm Quán Vuông: 23 trẻ x 12.000đ = 276.000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.476.000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 1.476.000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ

.....................


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên