To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Tuesday, 21 / 08 / 18
Thông báo

Công khai thu-chi ngày 29/5/2018

Tổng số trẻ ăn ở trường: 160
- Điểm trung tâm: 109 trẻ x 12.000đ = 1.308.000đ
- Điểm Bắc Sơn: 24 trẻ x 12.000đ = 288,000đ
- Điểm Quán Vuông: 27 trẻ x 12.000đ = 324.000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.920.000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 1.920..000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên