Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 23/10/2018 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 147 - Điểm trung tâm: 93 trẻ x 13,500đ = 1,255,500đ - Điểm Bắc Sơn: 24 trẻ x 13,500đ = 324,000đ - Điểm Quán Vuông: 30 trẻ x 13,500đ = 405,000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 1,984,500đ - Tổng số tiền chi trong ngày:1,984,500đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ

KH công tác tháng 10/2018 
KH thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 
KH phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
QĐ phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi đón sớm trả muộn năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi phục vụ bán trú năm học 2018 - 2019 
Quyết định thành lập ban KTNB năm học 2018 - 2019 
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018- 2019 
Quyết định thành lập Hội đồng TĐ-KT năm học 2018 - 2019 
KH công tác tháng 9/2018 
Lịch trực BGH tháng 09/2018 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 
KH công tác tháng 8/2018 
KH giảng dạy BGH tháng 5/2018 

»Xem thêm

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 24 / 10 / 2018
Thông báo

Công khai thu-chi ngày 23/10/2018

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 147
- Điểm trung tâm: 93 trẻ x 13,500đ = 1,255,500đ
- Điểm Bắc Sơn: 24 trẻ x 13,500đ = 324,000đ
- Điểm Quán Vuông: 30 trẻ x 13,500đ = 405,000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 1,984,500đ
- Tổng số tiền chi trong ngày:1,984,500đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên