Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013


 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

          Căn cứ Công văn số: 44/KH/ĐU ngày 17/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Khê về việc đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013

         Hôm nay ngày 21/12/2013 chi bộ trường Mầm non Họa Mi tiến hành kiểm điểm đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013

       Nội dung như sau:

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng của chi bộ: Đạt 99 điểm chi bộ tự xếp loại : Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013

            Tổng số Đảng viên: 13 đ/c.

                           Trong đó: 10 Đảng viên chính thức ; 3 Đảng viên dự bị.

+ Dựa vào Quy định của Đảng viên 76, nhận xét nơi cư trú của từng đảng viên.

+ Từng đ/c đọc bản kiểm điểm sau đó chi bộ tham gia đóng góp ý kiến.

 Kết quả xếp loại : Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ = 2/13 đ/c đạt 15.4%

                             Đảng viên đủ tư cách hoàn thành Tốt nhiệm vụ = 11/13 đ/c đạt 84.6%

Buổi kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013 đạt kết quả thành công tốt đẹp!

CTV: Tổ CNTT

 

 Mới nhất