Công khai thu-chi ngày 16/03/2023

ổng số trẻ ăn ở truờng: 169 trẻ X 17,500 = 2.957.500 đ
- Điểm trung tâm: 109 trẻ x 17,500đ = 1.907.500 đ
- Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 17,500 = 472.500 đ
- Điểm Quán Vuông: 33 trẻ x 17,500đ = 577.500 đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2.957.500 đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu