Công khai thu-chi ngày 24/03/2023 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 167 trẻ X 17,500 = 2.922.500 đ - Điểm trung tâm: 109 trẻ x 17,500đ = 1.907.500 đ - Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 17,500 = 455.000 đ - Điểm Quán Vuông: 32 trẻ x 17,500đ = 560.000 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.922.500 đ - Số tiền...

 

Công khai thu-chi ngày 23/03/2023  

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 170 trẻ X 17,500 = 2.975.500 đ - Điểm trung tâm: 109 trẻ x 17,500đ = 1.907.500 đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 17,500 = 472.500 đ - Điểm Quán Vuông: 34 trẻ x 17,500đ = 595.000 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.975.500 đ - Số tiền...

Công khai thu-chi ngày 22/03/2023  

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 163 trẻ X 17,500 = 2.852.500 đ - Điểm trung tâm: 105 trẻ x 17,500đ = 1.837.500 đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 17,500 = 472.500 đ - Điểm Quán Vuông: 31 trẻ x 17,500đ = 542.500 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.852.500 đ - Số tiền...

Công khai thu-chi ngày 21/03/2023  

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 167 trẻ X 17,500 = 2.922.500 đ - Điểm trung tâm: 108 trẻ x 17,500đ = 1.890.000 đ - Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 17,500 = 455.000 đ - Điểm Quán Vuông: 33 trẻ x 17,500đ = 577.500 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.922.500 đ - Số tiền...

Công khai thu-chi ngày 20/03/2023  

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 169 trẻ X 17,500 = 2.957.500 đ - Điểm trung tâm: 108 trẻ x 17,500đ = 1.890.000 đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 17,500 = 472.500 đ - Điểm Quán Vuông: 34 trẻ x 17,500đ = 595.000 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.957.500 đ - Số tiền...

Công khai thu-chi ngày 17/03/2023  

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 169 trẻ X 17,500 = 2.957.500 đ - Điểm trung tâm: 109 trẻ x 17,500đ = 1.907.500 đ - Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 17,500 = 455.000 đ - Điểm Quán Vuông: 34 trẻ x 17,500đ = 595.000 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.957.500 đ - Số tiền...

Công khai thu-chi ngày 16/03/2023  

ổng số trẻ ăn ở truờng: 169 trẻ X 17,500 = 2.957.500 đ - Điểm trung tâm: 109 trẻ x 17,500đ = 1.907.500 đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 17,500 = 472.500 đ - Điểm Quán Vuông: 33 trẻ x 17,500đ = 577.500 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.957.500 đ - Số tiền...

Công khai thu-chi ngày 14/03/2023  

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 174 trẻ X 17,500 = 3.045.000 đ - Điểm trung tâm: 112 trẻ x 17,500đ = 1.960.000 đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 17,500 = 472.500 đ - Điểm Quán Vuông: 35 trẻ x 17,500đ = 612.500 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 3.045.000 đ - Số tiền...

Công khai thu-chi ngày 15/03/2023  

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 173 trẻ X 17,500 = 3.027.500 đ - Điểm trung tâm: 113 trẻ x 17,500đ = 1.977.500 đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 17,500 = 472.500 đ - Điểm Quán Vuông: 33 trẻ x 17,500đ = 577.500 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 3.027.500 đ - Số tiền...

Công khai thu-chi ngày 13/03/2023  

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 173 trẻ X 17,500 = 3.027.500 đ - Điểm trung tâm: 112 trẻ x 17,500đ = 1.960.000 đ - Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 17,500 = 455.000 đ - Điểm Quán Vuông: 35 trẻ x 17,500đ = 612.500 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 3.027.500 đ - Số tiền...


Các trang: 1  2  3  4