Tài chính công khai ngày 14 tháng 9 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 169  trẻ
Tổng số tiền ăn toàn trường: 169 x12000 = 2.028.000
Số suất ăn điểm chính: 106 x 12000 = 1.272.000
Số suất ăn điểm lẻ:63  x 12000 =756.000
Tổn số tiền đã chi: 2.028.000
Số tiền thừa (thiếu):0
Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu