Tài chính công khai ngày 29 tháng 7 năm 2017 

Tổng số xuất ăn: 150 xuất x 12.000= 1800.000đ - Điểm Trung tâm: 73 xuất - Điểm lẻ: Bắc Sơn: 32 xuất - Điểm lẻ Qnas vuông: 45 xuất

 

Thực đơn tháng 5 năm 2017