Tài chính công khai ngày 21 tháng 9 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 181  trẻ
Tổng số tiền ăn toàn trường: 181 x12000 = 2.172.000
Số suất ăn điểm chính: 111 x 12000 = 1.332.000
Số suất ăn điểm lẻ:70  x 12000 =840.000
Tổn số tiền đã chi: 2.172.000
Số tiền thừa (thiếu):0
Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu