KH giảng dạy BGH tháng 03/2018


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tháng 03: (Từ 05/3 - 31/3/2018)

 

 

 Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Lớp

Hoạt động tổ chức

Giáo viên
xác nhận

05/3

Nguyễn Thị Mến

HT

5TB

- Đón trẻ, TDS

- Hoạt động góc

Bùi Thi Thoan

06/3

Trương Thị Tuyết

PHT

4TB

- Đón trẻ, TDS

- Hoạt động chung

- Hoạt động góc

- HĐ chiều

Chu Thị Hòa

09/3

Nguyễn Thị Duyên

PHT

NTA

- Đón trẻ, TDS

- Hoạt động chung

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều

Lý Thị Mai

12/3

Nguyễn Thị Mến

HT

5TB

- Đón trẻ, TDS

- Hoạt động chung

Lại Thị Nga

13/3

Trương Thị Tuyết

PHT

4TB

 - Đón trẻ, Thể dục sáng

- Hoạt động góc

- vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa

Chu Thị Yến

14/3

Nguyễn Thị Duyên

PHT

NTA

- Đón trẻ; Thể dục sáng

- Hoạt động góc

- Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa

Lý Thị Mai

20/3

Nguyễn Thị Mến

HT

5TB

- Đón trẻ, TDS,

-  Vệ sinh ăn trưa

 Bùi Thị Thoan

21/3

Trương Thị Tuyết

PHT

4TB

- Đón trẻ, thể dục sáng

- Hoạt động chung

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều

Chu Thị Yến

22/3

Nguyễn Thị Duyên

PHT

NTA

- Đón trẻ, Thể dục sáng

- Hoạt động chung

- Hoạt động góc

- Hoạt động chiều

Lý Thị Mai

28/3

Nguyễn Thị Mến

HT

5TB

- Đón trẻ, TDS,

-  Vệ sinh ăn trưa

 Lại Thị Nga

29/3

Trương Thị Tuyết

PHT

3TB

- Đón trẻ, thể dục sáng

- Hoạt động chung

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều

Lê Thị Hồng Thùy

30/3

Nguyễn Thị Duyên

PHT

NTC

- Đón trẻ, Thể dục sáng

- Hoạt động chung

- Hoạt động góc

- Hoạt động chiều

Trần Thị Nhàn

 

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                ( Đã ký)

                                                                                                          

                                                                                                                          Nguyễn Thị Mến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: