Công khai thu-chi ngày 20/03/2023 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 169 trẻ X 17,500 = 2.957.500 đ - Điểm trung tâm: 108 trẻ x 17,500đ = 1.890.000 đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 17,500 = 472.500 đ - Điểm Quán Vuông: 34 trẻ x 17,500đ = 595.000 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.957.500 đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ

 

Công khai thu-chi ngày 24/03/2023 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 167 trẻ X 17,500 = 2.922.500 đ - Điểm trung tâm: 109 trẻ x 17,500đ = 1.907.500 đ - Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 17,500 = 455.000 đ - Điểm Quán Vuông: 32 trẻ x 17,500đ = 560.000 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.922.500 đ - Số tiền...