KH công tác tháng 7/2020 


 

Công khai theo TT61/2017/TT-BGD  

KH công tác tháng 6/2020  

QĐ kiểm tra NBTH tháng 6  

QĐ chấm SKKN,GPST năm học 2019-2020  


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10