Công khai thu-chi ngày 13/03/2023

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 173 trẻ X 17,500 = 3.027.500 đ
- Điểm trung tâm: 112 trẻ x 17,500đ = 1.960.000 đ
- Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 17,500 = 455.000 đ
- Điểm Quán Vuông: 35 trẻ x 17,500đ = 612.500 đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 3.027.500 đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu